1

تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 ابهاماتی مطرح می باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یاد آور می گردد:مفاد تبصره 4 ماده 105 ق.م.م در مورد سود سهام یاسهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی جاری نخواهد بود،بنا بر این اشخاص از بابت سود سهام یا سهام الشرکه مذ کور با رعایت سایر مقررات،مشمول مالیات خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور