1

نحوه صدور گواهی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۴۳) ق.م.م

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی در خصوص صدور گواهی موضوع تبصره 2 ماده 143 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با درخواست مدارک غیر ضروری از متعاملین یا نمایندگان آنها موجب اتلاف وقت و کندی جریان امور و نارضایتی مودیان می‌شوند ، علیهذا چون به موجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مذکور انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال نمایند . بنابر این ادارات امور مالیاتی مجاز به الزام متعاملین به ارائه مصوبه مجمع عمومی و یا مصوبه هیئت مدیره شرکت در مورد انتقالات مزبور نمی‌باشند و لازم است پس از پرداخت مالیات متعلق ، نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند .
حیدری کرد زنگنه