1

نحوه محاسبه مالیات معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا

به قرار اطلاع واصله ، برخی از اشخاص عرضه کننده و خریدار اوراق بهادار و کالا در بازارهای بورس ، خارج از بورس و بورس کالا مبلغ معاملات (خرید و فروش) خود را در فهرست‌های خرید و فروش سه ماهه که تسلیم ادارات امور مالیاتی می‌نمایند ، به عنوان معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی تحت نظارت آن و همچنین کارگزاران بورس قید می‌نمایند و ادارات امور مالیاتی به استناد فهرست‌های مذکور و به دلیل عدم ثبت معاملات مزبور ، دفاتر قانونی آنها را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی‌الراس تعیین می‌کنند . لذا موکداً یادآور می‌گردد:

1- براساس ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار “انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا ، سازمان ، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است” . لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر آنها موضوعیت ندارد .

2- به موجب مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس ، معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود لذا بر این اساس:

الف – از آنجا که کارگزاران بورس به جز مواردی که به موجب قانون مربوطه مجاز به خرید و فروش برای خود می‌باشند (براساس بند (ب) ماده 31 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار) نمی‌توانند اوراق بهادار و یا کالایی را که مامور فروش آن هستند شخصاً خریداری نمایند . لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر و یا شناسایی درآمد از آن محل ، فاقد موضوعیت می‌باشد .

ب- درآمد کارگزاران از محل کارمزد دریافتی از معاملات و از طرفین معامله و سایر فعالیتهای مجاز می‌باشد . ضمناً چون براساس دستورالعمل‌های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار ، بازار‌های خارج از بورس ، فرابورس و بورس کالا محاسبه کارمزدهای معاملات بر مبنای معاملات به ترتیبی که در سامانه معاملاتی ثبت شده است صورت می‌گیرد . ادارات امور مالیاتی می‌توانند جهت تعیین کارمزد کارگزاران در صورت لزوم با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نمایند .

سازمان امور مالیاتی کشور