1

پذیرش وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه قابل قبول

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/6/8 بنا به پیشنهاد شماره 1/8942 مورخ 1383/3/5 وزارت تعاون و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – تصویب نمود:
1. کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود .
2. تصویب نامه شماره 63747/ت 30166ه مورخ 1382/12/5 لغو می‌شود .
محمد رضا عارف- معاون اول رئیس جمهور