1

پذیرش کمک‌های نقدی به انجمن‌های علمی به عنوان هزینه قابل قبول

تصویر مصوبه شماره 27722/ت 37320 هـ مورخ 1386/5/21 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبنی بر «کمک‌های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن‌های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌شود . » صادر گردیده است ، جهت اقدام به پیوست ارسال می‌گردد .
محمد قاسم پناهی