1

پذیرش هزینه سود اقساط مربوط به واگذاری تاسیسات به شرکتهای توزیع برقپیرو بخشنامه شماره 210/31739 مورخ 1386/4/11 ، تصویر تصویب‌نامه شماره 54885/ت 42612 هـ مورخ 1388/3/12 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18716 مورخ 1388/3/17 مبنی بر این که «وجوهی که در اجرای ماده (2) تصویب‌نامه شماره 38162/ت 36191هـ مورخ 1386/3/13 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاری تاسیسات به شرکتهای توزیع با در نظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی و ضوابط مربوط از شرکتهای یاد شده وصول می‌گردد ، در اجرای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود .»