1

محاسبه هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی ، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) ق.م.مبه پیوست تصویر موافقت نامه شماره 44248/257612 مورخ 1388/12/23 هیئت وزیران که در تاریخ 1388/12/24 و تحت شماره 216220 به وزارت متبوع واصل گردیده ، مشعر بر این که ” هزینه‌ای انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه برای امور فرهنگی ، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 محسوب می‌شود ” جهت اصلاح و بهره برداری ارسال می‌گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور