1

کمک‌های پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور برای احداث واحدهای مسکونی جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

به موجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب‌نامه شماره 715/ت 34870ک مورخ 1387/1/10 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ، کمک‌های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور ، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین‌نامه ، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌گردد .
محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور