1

تلقی وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیبه پـیـوسـت تـصـویـر مصـوبـه شـماره 102730/ت 46920 هـ مـورخ 1390/5/11 هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 1386 ، 1388 ، 1389 و 1390 بموجب قوانین بودجه ، بـشـرح زیر جـهـت اطـلاع و بهره بـرداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد:
” وجوه دریافتی شرکت

ملی گاز ایران موضوع بند ” و” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ،
ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، تبصره جزء ” ب ” بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء ” د” بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ، مشروط به هزینه کرد آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها
به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود” .

سازمان امور مالیاتی کشور