1

تلقی سود و کارمزد پرداختی به صندوق‌های حمایت و … به عنوان هزینه قابل قبول

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/12/16 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود:
سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ، ضمانت صادرات ایران ، توسعه صنایع دریایی و بیمه فعالیت‌های معدنی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ، موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شوند .
هیئت وزیران