1

چگونگی پذیرش هزینه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانکهادر اجرای تبصره یک ماده 148 مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 230/319/1475 مورخ 1384/2/7 این سازمان بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانکها نسبت به سال قبل (مابه‌التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانکها از دولت ، شرکت‌های دولتی ، سازمانهای دولتی ، نهادها و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه