1

نحوه تعلق هزینه‌های مالی به بهای تمام شده دارایی‌هاپیرو دستورالعمل شماره 232/393/30545 مورخ 1388/3/18 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی ، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

همان‌گونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه‌های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی ، آن قسمت از هزینه‌های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می‌باشد .
بدیهی است در خصوص محاسبه میزان هزینه‌های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می‌بایست کلیه شرایط مقرر قانونی مد نظر قرار گیرد .

سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب رای شماره 1403 مورخ 1393/10/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال گردید.