1

نحوه پذیرش هزینه‌های سرمایه گذاران برای اجرای طرح های سرمایه‌گذاریبنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 1381/5/6 آن سازمان ، هزینه‌هایی که توسط سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری ، (ازجمله طرحهای نیروگاهی) به روش ساخت ، بهره‌برداری و واگذاری (B.O .T) انجام پذیرد ، به شرح زیر جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد:

1. هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود و کارمزد وام ، هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام) که برای انجام دادن طرح های سرمایه‌گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .

2. هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت(از قبیل هزینه مطالعات ریشه ای ، طراحی ، فنی و مهندسی ، هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأئید دستگاه اجرائی ذیربط طرف قرارداد .

3. هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت .

4. استهلاک هزینه سرمایه‌ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت های مالی شعبه مورد تأیید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد ، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم .

5. هزینه‌های انجام شده در خارج از کشور که به تأیید یکی از موسسات حسابرسی بین‌المللی رسید و مورد قبول موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) در ایران را عهده دار است ، قرار گیرد .

طهماسب مظاهری