1

فعالیتهای مغایر با عنوان مشمول مالیات است

راجع به حکم ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7 / 2 / 71 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی روستائی،عشایری،کشاورزی،صیادان،کارگری،کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها باید توجه شود که معافیت مذکور ناظربه درآمدهائیست که درحدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل میشود.لذا در مواردیکه فعالیتهای شرکت تعاونی ،مغایربا عنوان شرکتهای موصوف باشددرآمد تحصیل شده ازمحل فعالیتهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود. توضیح آنکه موضوع این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی