1

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰

بخشنامه

به پیوست تصویر ماده واحده قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در تاریخ 27 / 3 / 88 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 8 / 4 / 88 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 18753 مورخ 31 / 4 / 88 درج گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
ماده واحده- در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از عبارت ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی عبارت ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها اضافه می شود.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: 13131 / 39377
تاریخ: 25 / 01 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380-” که بنا به پیشنهاد وزارت رفاه وتأمین اجتماعی در جلسه مورخ 23 / 11 / 1387 هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانون ی به پیوست تقدیم می شود.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: 13131 / 39377
تاریخ: 25 / 01 / 1388
پیوست:

مقدمه توجیهی:

با عنایت به اینکه به موجب ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب درآمد حاصل از تعلیم وتربیت توسط برخی از مراکز فرهنگی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف است وعدم شمول معافیت مذکور به مهدهای کودک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها به لحاظ محدودیتهای مالی موجب کاهش کیفیت ارایه خدمات مناسب به کودکان شده است واین امر تأثیر نامناسبی بر روند و رشد کودکان خردسال خواهد گذاشت، لایحه زیر برای طی تشریفات قانون ی تقدیم می شود:

“لایحه اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1380-”

ماده واحده- در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت “ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی” عبارت “و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها” اضافه می شود.

رئیس جمهور

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 18234 / 299
تاریخ: 12 / 04 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر محموداحمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 13131 / 39377 مورخ 25 / 1 / 1388 در اجراء اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 27 / 3 / 1388 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره: 77650
تاریخ: 27 / 04 / 1388
پیوست:

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزات امور اقتصادی ودارایی

قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 8 / 4 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 18234 / 299 مورخ 13 / 4 / 1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380

ماده واحده- در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی عبارت ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 8 / 4 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی