1

آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه‌ی موضوع بند (۹) ماده (۱۴۸) ق.م.م

1. اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط .
2. احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:
1-2. گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می‌باشند . و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید .
2-2. صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است .
3-2. قراردادهای بیمه مربوط .
3. خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد .
4. ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر این که این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است .
این آئین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 1381/6/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/6/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید .