1

لزوم رعایت بند (۱۸) ماده (۱۴۸) ق.م.م جهت پست بانکنظربه این که بموجب نامه شماره 2052 نپ مورخ 83/4/16 اداره نظارت بربانکها ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند 4 مصوبه یک هزارو بیست و یکمین جلسه مورخ 1383/3/2 شورای پول و اعتبارشرکت پست بانک ، بانک تشخیص داده شده است ، لذا رعایت بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی در مورد بانک مزبور ضروری است .

حیدری کرد زنگنه