1

زمان اعمال مقررات مابه‌التفاوت نرخ ارز

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/3/23 بنا به پیشنهاد شماره 89/55534 مورخ 1389/3/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود:
الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976/ت 33068هـ مورخ 1386/11/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده‌اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه‌التفاوت مذکور را پرداخت کرده‌اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند ، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترده نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت 41050هـ مورخ 1387/7/24 بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید .
ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت 41355هـ مورخ 1387/11/29 عبارت ” تا پایان بهمن 1389″ جایگزین عبارت ” تا پایان بهمن 1388″ می‌گردد .
ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت 44371ن مورخ 1389/2/4 می‌گردد .