1

قابل قبول بودن سود و کارمزد پرداختی بابت صدور و فروش اوراق مشارکتبنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 211/7359 مورخ 1384/3/31 آن سازمان ، نظر به این که به موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکت‌ها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می‌نمایند جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .

طهماسب مظاهری – وزیر امور اقتصادی و دارایی