1

در خصوص معافیت ماده ۱۴۳ با استعلام و تحقیق کافی اقدام شود

چون بقرار اطلاع واصله بعضی از مامورین تشخیص مالیاتی قبل از حصول اطمینان از تحقق شرایط معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحی آن مصوب 7 / 2 / 1371 معافیت مالیاتی موضوع این ماده را اعمال نموده اند بدینوسیله مقرر می شود: به طریق مقتضی مانند استعلام از بورس اوراق بهادار از تحقق شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی اطمینان حاصل نموده , سپس معافیت مالیاتی را اعمال نمایند.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی