1

ثبت هر گونه آگهی کاهش یا افزایش سرمایه در اداره ثبت نیاز به گواهی دارایی دارد

حسب اطلاع و گزارشات واصله تعدادی از شرکت ها از طریق افزایش و کاهش سرمایه خود اقدام به ورود سهامداریا شرکاء جدید و خروج سهامدار یا شرکاء قدیم می نمایند این موضوع در حالی صورت می پذیرد که مالیات مقرر قانون ی توسط آنها پرداخت نمی گردد. از آنجا که بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره (2) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 مقر شده است ” ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط نمایند.”
لذا خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه واحد های تابعه ذیربط و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد،قبل از ثبت آگهی کاهش یا افزایش سرمایه اشخاص حقوقی و در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد،گواهی مذکور از اداره امور مالیاتی ذیربط (محل استقرارشخص حقوقی) اخذ وسپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند بنمایند.

علی اکبرعرب مازا ر