1

معاملات اوراق بهاردار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

بخشنامه

در اجرای بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) مصوب 15 / 10 / 1389 که از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت،تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانون ی برای ناشر اوراق بهادارد نخواهد بود.
همچنین در اجرای بند ب ماده قانون ی فوق الذکر معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس، فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار می باشد لذا ضمن رعایت تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به منظور قابل قبول بودن هزینه های مربوط به سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار ضروریست:
مأموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده اند، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس یا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانون ی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 141075 / 121
تاریخ: 08 / 03 / 1390
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره 132939 / 121 مورخ 11 / 12 / 1389 این سازمان، در خصوص انتشار اوراق بهادار و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاملات اوراق مذکور در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکانپذیر می باشد،خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد.

علی صالح آبادی

شماره: 132939 / 121
تاریخ: 11 / 12 / 1389
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سالم و احترام،

همانگونه که مستحضر هستید قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) مصوب 15 / 10 / 1389 از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد. نظر به این که؛ طبق بند الف ماده 99 قانون مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ آن (کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقداک کرده اند (از جمله تمامی شرکتهای سهامی عام) مکلف به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود) و طبق بند ب ماده مزبور (معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها امکان پذیر بوده و معاوله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار تلقی می گردد و نیز نظر به اینکه در ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدمصوب 1388 ناظر بر اصلاح ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366،واریز مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور توسط کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس صورت می پذیرد.) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نسبت به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد از بورس یا فرابورس استعلام لازم به عمل آمده و در راستای اجرایی شدن بند ب ماده 99 قانون فوق الذکر، به معاملات خارج از ترتیبات مقرر در مقررات معاملاتی هر یک از آنها ترتیب اثر داده نشود.
پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.

علی صالح آباذی