1

سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است

سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359 / 211 مورخ 31 / 3 / 1382 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانون ی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد.

طهماسب مظاهری