1

پذیرش هزینه‌های پشتیبانی از سازمان غیر دولتی حامی محیط زیستمفاد بند ب ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی بند “ب” ماده 104 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 53608/ت 23895 ه مورخ 1379/11/25 هیات محترم وزیران (تصویب پیوست) در خصوص هزینه‌های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول جهت اطلاع و اقدام لازم عیناً بشرح ذیل ابلاغ می‌شود:

بند ب ماده 1:

کمک‌های مالی – کمک‌هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می‌گردد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک‌ها از سوی هریک از اعطاء کنندگان دویست میلیون (200.000.000) ریال می‌باشد .

ماده 2:

حوزه‌های مالیاتی و واحدهای وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم موظفند هر سال صورت کمک‌های ارائه شده به این سازمانها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند و در صورت تقاضای مو دی گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند . ضمناً حسب اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شماره حساب 1325/16 خزانه برای این منظور اختصاص یافته است .

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی