1

واریزی به حساب ۹۰۱۶۱ به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده ۱۷۲ می باشد

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 / 4 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999 /و مورخ 30 / 3 / 1380 وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 90161 (بانک ملی ایران شعبه خیابان نیاوران) به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور