1

کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد جزء هزینه های قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 2339 / 470- 5 / 30 مورخ 30 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

(بر اساس مصوبه شماره 83354 /ت 34076 ه مورخ 27 / 05 / 1386 این مصوبه لغو می گردد.)