1

سود و تخفیفهای اعطایی در زمان فروش خودرو به صورت پیش پرداخت جز هزینه های قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16 / 8 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109 / 3595- 5 / 30 مورخ 14 / 8 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب- 1366- تصویب نمود:

1_ در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد.

2_ در مواردی که طبق قرار دادهای منعقد شده به علت انصراف مشتریان یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت می کنند، اضافه پرداختی مذکور نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور