1

هزینه چاپ قرآن اهدایی به آموزش و پرورش قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 / 5 / 1382 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
هزینه هایی که در سال 1382 توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و صحافی قرآن کریم اهدایی (به صورت رایگان) به وزارت آموزش و پرورش انجام شده یا می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی سازمان یاد شده تلقی می شود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 3821- 211 مورخ 30 / 6 / 82 ابلاغ گردیده است.