1

کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی ۸۵ به عنوان هزینه قابل قبول

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 / 6 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 61488 / 60 مورخ 2 / 4 / 1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود:
کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران –مصوب 1376- برای سال مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور