1

کمک به احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 7 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
“ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأییداسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند”.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور