1

کمک به احداث مساجد،مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 26 / 8 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود:
متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 134020 /ت 41065 ه مورخ 5 / 8 / 1387 الحاق می گردد:
“ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند”.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور