1

هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 8 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 100 / 30 / 82171 مورخ 1 / 8 / 1387 وزارت نیرو و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده 61 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند”ح” تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور