1

هزینه های قابل قبول مالیاتی توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 / 12 / 1388 موافقت نمود:
هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

بر اساس بخشنامه شماره 1816 / 200 مورخ 04 / 02 / 1391 تصویب نامه شماره 212317 /ت 44248 ه مورخ 16 / 12 / 1390 جایگزین این تصویب نامه گردید.