1

وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 / 5 / 1390 بنا به پیشنهاد شماره 69384 / 12900 مورخ 1 / 4 / 1390 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند ” و ” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ماده 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور تبصره جزء ” ب ” بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء ” د ” بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد . آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور