1

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 2 / 1392 بنا به پیشنهاد شماره 194509 / 19864 / 200 مورخ 8 / 10 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود:

الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور