1

۲% فروش تبصره ۸ قانون بودجه جز هزینه های قابل قبول است

متن بندهای ” د “و” ه “تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 71 کل کشورکه درارتباط بامقررات مالیاتی و مربوطه به عملکرد سال 71 مودیان مالیاتی میباشد بشرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم اعلام میگردد. بند ” د ” کلیه شرکتهاوکارخانجات دولتی و وابسته به نهادهاو ارگانهاموظفند 2 % سود سالانه خودرادر جهت تامین فضاهای آموزش وپرورش مورد نیازفرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خودویادرجهت احداث توسعه تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش وپرورش مورد نیازاقشار و درسطح کشور بطور مستقیم ویا ازطریق سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیزات مدارس کشوربه مصرف برسانند کل هزینه های انجام شده با تائید سازمان فوق الذکر جزء هزینه های قابل قبول مودیان تلقی وازدرآمد مشمول مالیات آنها کسرخواهد شد. بند ” ه ” کلیه بخشهای مردمی واشخاص خیراعم ازحقیقی یاحقوقی که بمنظورشرکت درجهادمقدس مدرسه سازی ازطریق سرمایه گذاری خودوبصورت عام المنفعه مبادرت به احداث فضاهای آموزشی وپرورشی نموده وفضاهای مذکوررادراختیار آموزش وپرورش قرارمیدهنددرطول اجرای این قبیل پروژه هاوتحت نظارت سازمان نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشوروواحدهای تابعه آن فقطازپرداخت مالیات و عوارضی که درارتباط بااحداث مدرسه سازی مشمول خواهدشد معاف خواهدبود

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی