1

هزینه های قابل قبول مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه های شماره 25102 /ت 24798 ه مورخ 28 / 5 / 1380 و شماره 24872 /ت 24559 ه مورخ 27 / 5 / 1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن ها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شده،جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره: 25102 / ت 24798 ه
تاریخ: 28 / 05 / 1380
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 2339 / 470- 5 / 30 مورخ 30 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور