1

قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست

ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن، موضوع تصویب نامه شماره 59581 /ت 23806 ه مورخ 27 / 12 / 1379 هیأت محترم وزیران در خصوص پذیرش هزینه های انجام شده توسط واحدهای تولیدی به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عیناً به شرح زیر اعلام می شود:
ماده 3)) : کلیه واحدهایی که خروجی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط،معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین واحد هایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست می شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. هزینه های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود.))

تبصره: ((هزینه های قابل قبول به کلیه هزینه هایی گفته می شودکه به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی واحد انجام شده باشد:از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک.))
مطابق تعریف ماده یک آیین نامه یاد شده،منظور از سازمان،سازمان حفاظت محیط زیست است.

سیدعلیرضاسجادی
مدیرکل فنی مالیاتی