1

کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای تابع به یکدیگر برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای ۸۶تا۸۹ هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 104412 مورخ 24 / 11 / 86 به پیوست تصویر مصوبه شماره 35488 /ت 39226 ک مورخ 8 / 3 / 87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مبنی بر ((کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376 برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 1386 تا 1389 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود)) صادر گردیده است، جهت اقدام ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 35488 /ت 39226 ک
تاریخ: 08 / 03 / 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 9 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 177802- 60 مورخ 23 / 11 / 1386 وزارت صنایع ومعادن و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و با رعایت جزء “و” بند (1) تصویب نامه شماره 158782 /ت 38855 ه مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند:
کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشرکتهای تابع به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1376- موضوع تصویب نامه شماره 102617 /ت 37682 ه مورخ 28 / 6 / 1386 برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 1386 تا 1389 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 5 / 3 / 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور