1

کمک به مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هزینه قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 5 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 15055 / 21 / 2118 مورخ 7 / 5 / 1376 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت ازکودکان مبتلا به سرطان می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

معاون اول رئیس جمهور

بر اساس مصوبه 83354 مورخ 27 / 5 / 1386 مصوبه شماره 61501 /ت 18440 ه لغو گردید