1

وجوه پرداختی شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت می کنند هزینه قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4 / 7 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 4703 / 2743- 5 / 30 مورخ 28 / 5 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:
وجوه پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1375 که شرکت های ذوب آهن اصفهان و صنایع فولاد مبارکه به موجب مصوبه شورای عالی فولاد و با رعایت مقررات مربوط، به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت نموده اند به عنوان هزینه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای پرداخت کننده وجوه مذکور قابل قبول می باشد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور