1

اعلام دو موسسه به نامهای سامان اقتصاد و کارآفرینان به عنوان موسسات اعتباری غیر بانکی

نظر به اینکه بر حسب نامه شماره نص / 805 مورخ 14 / 6 / 1380 اداره نظارت به امور بانکهای تخصصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو موسسه اعتباری غیر بانکی بنامهای ((سامان اقتصاد)) و ((کارآفرینان)) از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به واحد های مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور