1

سود تسهیلات مالی به سرمایه گذار خارجی هزینه قابل قبول است

اداره کل امور مالیاتی استان …
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی…
شورای عالی مالیاتی
سازمان حسابرسی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی

در اجرای تبصره (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713 / 378 / 232 مورخ 21 / 3 / 1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر،پذیرفته خواهد شد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه