1

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته

· نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته
شماره: 20945/200/ص تاریخ: 1389/7/17
به پیوست تصویر نامه شماره 5/47778 مورخ 1389/7/13 معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به استعلام شماره 9282/1080/م مورخ 1389/4/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط آستانه‌های مقدسه و وابسته به آن‌ها واصل گردیده است و مقرر می‌دارد: « … قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1387/2/17 تصویب و اجرایی گردیده است . در ماده (12) قانون ، اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچگونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است . با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مؤدیانی که طرف معامله با نهادها قرار می‌گیرند ، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی» ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه‌های تحت پوشش و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته به آن‌ها اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسئولین امر صورت پذیرد .» جهت اطلاع و اقدام مقتضی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد .
سازمان امور مالیاتی کشور