1

آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

· آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: 163472/ت 43886ک تاریخ : 1389/7/22 آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده:
فصل اول- تعاریف:

ماده 1- معانی واژه‎ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد: الف ـ قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ .. ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون . ج- ارایه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون .د ـ ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه .ه‍ـ ـ حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود . و ـ مؤدی: تولیدکنندگان ، واردکنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون .

فصل دوم- تکالیف مؤدیان:

ماده 2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع ، تیپ ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند . مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند ، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‎باشد .

ماده 3- در اجرای بند (ج) ماده (47) ، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل ، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود ، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده (21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود ، واریز نمایند .
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) ، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‎های رسمی شرکت‎های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان ، مشخصات کامل وسائط ‎نقلیه اعم از نوع ، سیستم ، تیپ ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند .
ماده 4ـ عدم درج هر یک از موارد یادشده در بندهای (الف) ، (ب) (ج) ، و (د) ،تبصره (1) ماده (42) در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎گردد ، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد .
تبصره ـ ادارات امـور مالیاتی ذی‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع ماده (42) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می‎نمایند .
ماده 5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو ، موضوع ماده (42) قانون ، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد ، دفاتر اسناد رسمی ، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‎التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه‎ای به‎ میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‎باشند . جریمه یادشده غیرقابل بخشش است .

ماده 6- در اجرای تبصره (2) ماده (42) ، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت‎نامه‎های کلی در مورد انتقال اموال ، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) اقدام نمایند . در غیر این صورت مشمول مقررات مواد 4 و 5 خواهند شد .
تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل ، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود .
ماده 7- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است ، قابل استرداد نمی‎باشد . لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد ، مالیات وصول‌شده از محل وصولی‎های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) ، قابل استرداد خواهد بود . استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی ، موضوع تبصره (7) ماده (42) ، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله ، توسط اداره امور مالیاتی ذی‎ربط صورت می‎پذیرد .

ماده 8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید .

فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث:

ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید .

ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‎های سازنده خودروهای خارجی ، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند .

ماده 11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‎نمایند ، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون ، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند .
تبصره 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه‎سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور ، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت‎وزیران برای تصویب ارایه می‎نماید . تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج ، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال نماید .
فصل چهارم- مقررات عمومی:

ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‎ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‎های مستقیم مسترد خواهد شد .

ماده 13- وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین ، موضوع بندهای (الف) و (ب) (43) قانون ، توسط شهرداری محل انجام می‎گیرد و عوارض یادشده حسب مورد به‎حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‎گردد . عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به‎حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ، موضوع تبصره (2) ماده (39) ، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه گردد .
تبصره 1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42) ، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‎گردد ، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم– مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن است . تبصره 2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) ، (ب) (ج) ماده (43) قانون ، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره‎های آن نمی‎باشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود . تبصره 3- اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض ، موضوع ماده (43) از محل وصولی‎های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، شهرداری‎های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می‎باشد .
ماده 14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است ، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذی‎ربط وصول و به حساب‎های مفتوحه واریز گردد .

ماده 15- به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‎های لازم ، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط می‎توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند . اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک درخواستی می‎باشند . در صورت عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک مورد نیاز ، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‎الرأس محاسبه ، مطالبه و وصول خواهد شد . چنانچه در رسیدگی یادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد ، مابه‎التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد .
تبصره 1- اختیارات و مسئولیت‎های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‎باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند . تبصره 2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) (43) قانون ، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می‎باشد . تبصره 3- در اجرای ماده (47) قانون ، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) که مبادرت به حمل و نقل برون‎شهری مسافر می‎نمایند ، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند . عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمه‎ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود . تبصره 4- پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه‎ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود .
ماده 16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون ، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست ، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‎باشد .

ماده 17- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض ، موضوع بندهای (الف) و (ب) (43) قانون ، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب 1345ـ می‎باشد .

ماده 18- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض ، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون ، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‎باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود . رأی صادرشده قطعی و لازم‎الاجرا می‎باشد .

ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک‎های دولتی ، شخصی و عمومی شماره‎گذاری شده‎اند ، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک ، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهند بود .

ماده 20- خودروهای سفارتخانه‎ها ، کنسولگری‎ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها ، سازمان‎های بین‎المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‎های خاص استفاده می‎نمایند ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‎گذاری خواهد بود .

ماده 21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‎گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‎شود ، بر اساس تبصره (6) ماده (42) ، قیمت فروش کارخانه خواهد بود . این تـصویب‎نامه در تاریخ 1389/7/11 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور