1

آخرین روز تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیلات بوده

اداره کل مالیاتهای شرق تهران
اداره کل مالیاتهای غرب تهران
اداره کل مالیاتهای مرکزتهران
اداره مالیات بر ارث و اراضی بایر
اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی

چون آخرین مهلت مودیان مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه های مالیات بردرآمد مشاغل،مالیات مستغلات مسکونی خالی،مالیات سالانه املاک ومالیات براراضی بایربرای سال 70 روز پنجشنبه 31 / 2 / 71 بوده و از طرفی ممکن است بعضی ازمودیان مالیاتی بلحاظ اینکه روزپنجشنبه ادارات کل مالیاتی فوق الذکردرتهران تعطیل میباشد روزشنبه 2 / 3 / 71 جهت انجام تکالیف قانون ی مقررمراجعه نماید بنابراین بمنظور حفظ حقوق مودیان مالیاتی شایسته است ترتیبی اتخاذگردد که تاساعت 21 روزهای پنجشنبه 31 / 2 / 71 وشنبه 2 / 3 / 71 حوزه های مالیاتی اظهارنامه های واصله رااخذ وثبت دفترنمایند بدیهی است اظهارنامه های مالیاتی منابع مزبورواصله تاپایان روزشنبه 2 / 3 / 71 وطبق تبصره یک ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی درموعد مقرر قانون ی محسوب خواهد شد

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی