1

اعلام مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی ومالیاتی تا۳و۸۳/۰۸/۰۲

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

باتوجه به مقررات تبصره 1 ماده 177 و قسمت اخیرماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 متذکر میگردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1382 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی که پرونده مالیاتی آنان در تهران بزرگ (تهران- شمیران- شهرری) رسیدگی می گردد،پایان وقت اداری روز یکشنبه 3 / 8 / 83 و در سایر شهرها پایان وقت اداری شنبه 2 / 8 / 83 می باشد .

حیدری کرد زنگنه