1

آخرین مهلت گزارش حسابدار رسمی عملکرد ۸۳مورخ ۸۴/۰۸/۰۱می باشد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 177 و قسمت اخیر ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 متذکر می گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی،پایان وقت اداری روز یکشنبه 1 / 8 / 1384 میباشد.

علی اکبر عرب مازار