1

پیرو ۲۶/۲/۷۳ در مورد تمدید یا صدور کارت بازرگانی

پیرو دستورالعمل شماره 3119 / 355- 5 / 30 مورخ 26 / 2 / 1373 , برای آخرین بار متذکر می گردد , در مواردی که متقاضیان صدور , تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب کار در اجرای به مفاد ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام می نمایند, حوزه های مالیاتی حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام نمایند . آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی