1

وصول یک در هزار درآمد مشمول مشاغل ۸۱به بعد

اداره کل امور مالیاتی استان …….
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی ……
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر …….
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی

بنا به اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر میشود:
کلیه ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1381 و بعد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل) از طریق صدور قبض پرداخت جداگانه و واریز به حساب مخصوص در خزانه اقدام لازم معمول و آمار وصولی از این بابت را در پایان هرماه (در استانها به تفکیک هر شهر و بخش که دارای اداره امور مالیاتی میباشد) اعلام نماینده تا امکان اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور فراهم گردد.

غلامرضاحیدری کردزنگنه